Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO
25.05.18

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Pani / Pana danych osobowych należy napisać do nas adres e-mail: biuro@loton.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Monika Masłowska-Szudrowicz, e-mail: m.maslowska@loton.pl

adres pocztowy:  Firma Kosmetyczna LOTON POLSKA Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Słupsku (76-200 Słupsk) ul. Bałtycka 16

Przetwarzamy Pani / Pana  dane osobowe celem realizacji zawieranych umów cywilnoprawnych , kontaktowania się z Panią / Panem w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani / Pana  danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy Kosmetyczna LOTON POLSKA Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Słupsku, którym jest: 

 

  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
  • prowadzenie analiz statystycznych; 
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

 

Mając powyższe na uwadze,  o ile udzieli Pani / Pan na to zgodę, Firma Kosmetyczna LOTON POLSKA Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Słupsku przetwarza Pani / Pana  dane osobowe w celu gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. 

Firma Kosmetyczna LOTON POLSKA Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Słupsku gwarantuje spełnienie wszystkich Pani / Pana praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwanego dalej RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani / Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Wskazane uprawnienia przysługują Pani / Panu w przypadku gdy: 

 

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani / Pan, że Pani / Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani / Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę Kosmetyczną LOTON POLSKA Spółdzielnia Pracy ; cofnie Pani / Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani / Pana danych; Pani / Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/ Pan, że Pani / Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/ Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani / Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani / Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani / Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani / Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody lub umowy zawartej z Panią / Panem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Ma Pani / Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani / Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Nadto informujemy, iż ma Pani / Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani / Pan znaleźliście.

Firma Kosmetyczna LOTON POLSKA Spółdzielnia Pracy  może udostępniać Pani  / Pana  dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Firma Kosmetyczna LOTON POLSKA Spółdzielnia Pracy przechowuje Pani / Pana dane osobowe w związku z realizacją umowy cywilnoprawnej przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie 3,5 roku od dnia wykonania umowy. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma Kosmetyczna LOTON POLSKA Spółdzielnia Pracy zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

« Wróć do aktualności