Loton

1. Ogólne

E-sklep prowadzony na portalu www.loton.pl dba o konsumenta na każdym polu. Firma Kosmetyczna LOTON COSMETICS Spółdzielnia Pracy ma obowiązek dostarczania rzeczy bez wad. Poniższe zapisy są tylko skrótem regulacji prawnych dotyczących relacji między przedsiębiorcą a konsumentem i ich nie zastępują ani nie umniejszają. Jeśli by się pojawiła niezgodność to bezwzględnie wiążące jest polskie prawo. Wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść konsumenta. Przestrzegamy kodeksu etyki dotyczącego wszystkich członków stowarzyszenia Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego http://www.kosmetyczni.pl/onas_kodeks.php

2. Firma

Właścicielem e-sklepu jest Firma Kosmetyczna LOTON COSMETICS Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Słupsku, ul. Bałtycka 16 76-200 Słupsk. Numer KRS: 0000072981, NIP: 839-000-80-18, REGON 000403123 - adres poczty elektronicznej: biuro@loton.pl - telefon: 59 8424 000, 59 8424 009, fax: 59 8424 755

3. Zakres działania

E-sklep oferuje do sprzedaży produkty tam wymienione i oznaczone. Opis cech użytkowych sprzedawanych produktów znajduje się pod adresem http://www.loton.pl/produkty Kontakt w sprawie zakupu, zwrotu, wymiany i reklamacji należy nawiązywać pod adresem a.pociej@loton.pl lub pod innymi podanymi adresami Firmy LOTON COSMETICS.

4. Tryb zamawiania

Zamówienia składa się pod adresem www.loton.pl/zamówienia
Chcąc zamówić nasze produkty, prosimy:

 • Podać ilość wybranych produktów w tabelce
 • Wypełnić dane kontaktowe/adres dostawy
 • Po złożeniu zamówienia, na podany e-mail automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie.
 • Wpłacić podaną pod tabelką kwotę + koszty wysyłki na nasze konto:

  Firma Kosmetyczna LOTON COSMETICS® Spółdzielnia Pracy
  76-200 SŁUPSK, ul. Bałtycka 16
  Bank PekaO I o/Słupsk
  74124037701111000040680776

 • W tytule wpłaty prosimy podać nr zamówienia widoczny po wysłaniu formularza.
 • (pn-pt wysyłka w ciągu 24h)
 • O fakcie wysyłki otrzymacie Państwo powiadomienie mailem lub telefonicznie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt: a.pociej@loton.pl

5. Tryby zwrotów, wymian, reklamacji

5.1. Zwroty

Odstąpić od umowy można w terminie 14 dni od odebrania przesyłki bez podawania przyczyny. Prosimy przesłać informację o zwrocie pocztą elektroniczną na adres a.pociej@loton.pl lub pocztą tradycyjną na adres Firma Kosmetyczna LOTON COSMETICS 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 16. Otrzymanie korespondencji potwierdzamy niezwłocznie w tym samym trybie. Zwrot produktu powinien nastąpić nie później niż w 14 dni od odstąpienia od umowy. Dla ułatwienia podajemy wzór formularza do zgłoszenia zamiaru zwrotu pobierz formularz. Zwrócimy na podane konto bankowe wniesioną płatność za produkty wraz z opłatą za dostarczenie na poziomie najtańszego z oferowanych przez nas. Po stronie zwracającego pozostaje jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5.2. Wymiana

Gdy chcecie Państwo wymienić produkt proszę zgłosić ten zamiar pocztą elektroniczną na adres a.pociej@loton.pl lub pocztą tradycyjną. na adres Firma Kosmetyczna LOTON 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 16. Otrzymanie korespondencji potwierdzamy niezwłocznie w tym samym trybie. Proszę skorzystać z gotowego wzoru formularza pobierz formularz. Zwrócimy na podane konto bankowe nadpłatę jaka może wyniknąć, gdy wymieniane produkty mają różne ceny oraz opłatę za pierwotne dostarczenie produktu na poziomie najtańszego z oferowanych przez nas. Po stronie zwracającego pozostaje odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5.3. Reklamacje

Gdy stwierdzicie Państwo niezgodność cech otrzymanego od nas produktu z zamówieniem prosimy przesłać reklamację pocztą elektroniczną na adres a.pociej@loton.pl lub pocztą tradycyjną na adres Firma Kosmetyczna LOTON COSMETICS 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 16. Otrzymanie korespondencji potwierdzamy niezwłocznie w tym samym trybie. Prosimy skorzystać z załączonego formularza pobierz formularz. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od powzięcia informacji i otrzymania reklamowanego produktu. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, gdy wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania produktu.

6. Wymagania techniczne

Do korzystania z e-sklepu nie potrzebne jest spełnienie ponadstandardowych wymagań sprzętowych. Warto pamiętać by oprogramowanie było aktualizowane, by mieć zainstalowane programy JAVA, FLASH. Dla poprawienia sprawności warto w czasie korzystania z e-sklepu nie korzystać z innych programów.

7. Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia.

8. Postanowienia końcowe

 • 8.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w e-sklepie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy.
 • 8.2. Zmiany treści regulaminu będą wprowadzane z wyprzedzeniem 7 dniowym
 • 8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 poz. 121 ), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182).
 • 8.4. Kupujący może skorzystać w razie sporu z mediacji, sądów polubownych i sądów powszechnych. Na stronie UOKIK można znaleźć informacje o trybie i miejscach polubownego rozwiązywania sporów www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

TOP